Jaarverslag en jaarrekening 2019

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Vanaf 2017 zijn we verplicht vanuit de BBV om een verdeling van de begroting per taakveld op te nemen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze lijst met taakvelden is voorgeschreven en voor elke gemeente hetzelfde. Elke gemeente hanteert dus dezelfde taakvelden. Dit bevorderd vergelijkbaarheid en uniformiteit.  Wel kunnen taakvelden toegeschreven worden aan meerdere programma’s en heeft het geen invloed op de indeling van de programma’s in de begroting.
In Oss hebben we ervoor gekozen om het overzicht van de begroting volgens taakvelden op te nemen in de bijlage. In de programmateksten zelf blijven de concernproducten leidend. De systematiek die we hanteren is om aan elke activiteit (bijvoorbeeld ‘Burgemeester en wethouders - 60206’) een taakveld (hoofd en subniveau) hebben gekoppeld. Door deze koppeling kunnen we op hoofdniveau (bijvoorbeeld ‘0. Bestuur en ondersteuning’) en op subniveau (bijvoorbeeld ‘0.1 Bestuur’) een overzicht van de begroting op taakveldenniveau genereren.

Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.429

0

2.429

2.505

0

2.505

3.155

-97

3.058

0.2

Burgerzaken

2.066

-1.495

571

2.021

-1.220

801

2.167

-1.240

927

0.4

Overhead

26.109

-1.672

24.437

28.466

-2.039

26.427

28.730

-2.461

26.269

0.5

Treasury

-327

-1.401

-1.728

-430

-1.177

-1.608

-418

-1.387

-1.805

0.61

OZB woningen

0

-11.605

-11.605

0

-11.655

-11.655

1

-11.662

-11.660

0.62

OZB niet-woningen

0

-7.603

-7.603

0

-7.878

-7.878

0

-7.945

-7.945

0.63

Parkeerbelasting

0

-1.957

-1.957

0

-1.772

-1.772

0

-1.716

-1.716

0.64

Belastingen overig

1.697

-814

883

2.099

-933

1.166

2.054

-907

1.147

0.7

Algemene uitkering en overige uitker

0

-170.825

-170.825

0

-176.054

-176.054

0

-176.701

-176.701

0.8

Overige baten en lasten

1.671

-664

1.007

1.519

-641

878

1.135

-1.175

-40

Totaal groep

33.645

-198.035

-164.390

36.179

-203.368

-167.189

36.824

-205.291

-168.467

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.653

0

4.653

4.611

0

4.611

4.605

-2

4.603

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.423

-32

3.391

3.585

-112

3.473

3.445

-137

3.308

Totaal groep

8.076

-32

8.043

8.196

-112

8.084

8.050

-139

7.911

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

10.437

-415

10.023

10.474

-429

10.045

10.990

-1.064

9.925

2.2

Parkeren

2.288

-613

1.674

2.300

-601

1.699

2.245

-520

1.726

2.4

Economische havens en waterwegen

781

-517

264

781

-517

264

817

-431

386

2.5

Openbaar vervoer

76

-30

46

76

-30

46

50

-30

20

Totaal groep

13.582

-1.576

12.007

13.631

-1.578

12.054

14.102

-2.045

12.057

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.266

0

1.266

4.839

-138

4.701

982

-155

827

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

16.039

-22.629

-6.590

29.210

-31.702

-2.491

16.554

-16.287

268

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

93

-93

0

93

-93

0

102

-74

28

3.4

Economische promotie

155

-467

-311

155

-432

-276

190

-595

-404

Totaal groep

17.554

-23.189

-5.635

34.298

-32.364

1.933

17.829

-17.110

719

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

6.088

-569

5.519

6.613

-569

6.044

6.319

-435

5.884

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.978

-957

3.021

4.805

-2.405

2.400

4.049

-1.718

2.331

Totaal groep

10.066

-1.526

8.540

11.418

-2.974

8.444

10.368

-2.152

8.215

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.816

-276

2.540

2.918

-276

2.642

2.847

-284

2.563

5.2

Sportaccommodaties

4.725

-1.180

3.545

4.992

-1.599

3.393

5.013

-1.643

3.370

5.2

Sportaccommodaties

53

-54

-1

53

-54

-1

66

-60

6

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

4.423

-79

4.344

4.526

-75

4.451

4.534

-82

4.452

5.4

Musea

454

-80

374

408

-80

328

404

-82

322

5.6

Media

2.819

0

2.819

3.041

0

3.041

2.488

0

2.488

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recrea

7.583

-110

7.472

7.579

-111

7.469

8.082

-382

7.700

Totaal groep

22.872

-1.779

21.094

23.517

-2.194

21.323

23.435

-2.534

20.900

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.241

-720

9.521

10.970

-734

10.235

10.398

-840

9.559

6.2

Wijkteams

619

0

619

719

0

719

851

0

851

6.3

Inkomensregelingen

34.776

-25.178

9.598

34.353

-24.668

9.686

34.357

-24.906

9.450

6.4

Begeleide participatie

18.487

0

18.487

18.602

0

18.602

18.592

0

18.592

6.5

Arbeidsparticipatie

5.061

0

5.061

5.342

-610

4.732

4.805

-740

4.065

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.518

-140

5.378

5.811

-184

5.626

6.277

-205

6.073

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.845

-1.264

13.581

16.720

-1.264

15.456

17.211

-1.205

16.005

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

18.820

0

18.820

21.743

0

21.743

21.590

0

21.590

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

25.378

-234

25.144

21.473

-234

21.240

20.021

-234

19.787

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

2.786

0

2.786

2.786

0

2.786

Totaal groep

136.531

-27.535

108.995

138.520

-27.694

110.826

136.888

-28.130

108.758

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.364

-70

7.294

7.374

-70

7.304

7.372

-88

7.283

7.2

Riolering

6.610

-8.103

-1.493

6.597

-8.103

-1.507

6.881

-8.436

-1.554

7.3

Afval

11.294

-12.827

-1.533

11.803

-12.800

-997

13.091

-12.457

634

7.4

Milieubeheer

2.748

-200

2.548

3.027

0

3.027

3.150

-344

2.805

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

280

-239

41

280

-204

76

288

-202

86

Totaal groep

28.297

-21.440

6.857

29.081

-21.178

7.903

30.782

-21.527

9.255

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

19.023

-13.362

5.660

5.742

-686

5.056

7.389

-2.154

5.234

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr

10.179

-10.235

-56

7.871

-10.302

-2.431

10.684

-14.853

-4.169

8.3

Wonen en bouwen

4.352

-2.879

1.473

3.970

-2.931

1.039

4.124

-3.962

162

Totaal groep

33.553

-26.476

7.077

17.583

-13.919

3.664

22.197

-20.970

1.227

bedragen x € 1.000

Taakvelden - Mutaties reserves

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

103

0

103

103

0

103

0.4

Overhead

132

-126

6

691

-1.462

-771

945

-1.419

-473

0.5

Treasury

1.007

0

1.007

1.167

0

1.167

1.167

0

1.167

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

-480

-480

0

-480

-480

0.8

Overige baten en lasten

0

-3.153

-3.153

0

-3.153

-3.153

0

-3.153

-3.153

Totaal groep

1.242

-3.279

-2.037

1.960

-5.095

-3.134

2.215

-5.052

-2.837

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

-20

-20

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-180

-180

0

-300

-300

0

-300

-300

Totaal groep

0

-200

-200

0

-300

-300

0

-300

-300

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

250

-1.143

-893

1.067

-2.280

-1.213

633

-1.640

-1.007

2.2

Parkeren

285

-275

10

245

-455

-210

265

-557

-293

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

535

-1.418

-882

1.312

-2.735

-1.423

897

-2.197

-1.300

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-25

-25

138

-3.598

-3.460

322

-25

297

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.617

0

6.617

4.458

-1.940

2.518

4.337

-4.605

-268

Totaal groep

6.617

-25

6.592

4.596

-5.538

-942

4.660

-4.630

30

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-320

-320

0

-404

-404

0

-354

-354

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-132

-132

0

-132

-132

0

-132

-132

Totaal groep

0

-452

-452

0

-536

-536

0

-486

-486

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

0

-198

-198

0

-172

-172

0

-172

-172

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-88

-88

0

-77

-77

0

-75

-75

5.4

Musea

0

-87

-87

47

-87

-40

47

-87

-40

5.6

Media

1.024

0

1.024

1.024

-343

681

1.158

1

1.159

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

-4

-4

0

-4

-4

0

-246

-246

Totaal groep

1.024

-377

647

1.071

-683

388

1.205

-579

626

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12

-155

-143

12

-631

-618

12

-201

-189

6.2

Wijkteams

0

-970

-970

0

-970

-970

0

-970

-970

6.3

Inkomensregelingen

0

-45

-45

106

-45

61

106

-28

78

6.4

Begeleide participatie

0

-80

-80

0

-10

-10

0

-10

-10

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-450

-450

0

-828

-828

0

-826

-826

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

-2.375

-2.375

3.913

-2.115

1.799

3.913

-2.275

1.639

Totaal groep

12

-4.075

-4.063

4.032

-4.598

-567

4.031

-4.310

-278

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

233

0

233

247

0

247

294

0

294

7.3

Afval

0

-391

-391

0

-880

-880

0

-1.039

-1.039

7.4

Milieubeheer

600

-325

276

600

-400

200

600

-377

223

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

833

-716

117

847

-1.280

-434

894

-1.415

-521

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.000

-1.325

675

2.920

-1.644

1.276

2.920

-1.966

954

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.844

-4.740

-2.896

2.776

-3.595

-819

4.073

-3.144

929

8.3

Wonen en bouwen

0

-9

-9

0

-579

-579

0

-635

-635

Totaal groep

3.844

-6.074

-2.230

5.696

-5.818

-122

6.993

-5.746

1.247

RESULTAAT

318.284

-318.204

81

331.937

-331.965

-29

321.370

-324.613

-3.244

ga terug